1. Sąvokos
1.1. Bendrosios asusshop.lt elektroninės prekybos taisyklės (toliau - Taisyklės) – prekių pirkimo–pardavimo sutarties bendrosios sąlygos, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu–pardavimu asusshop.lt Internetiniame prekybos centre susijusios nuostatos. 
1.2. Internetinis prekybos centras asusshop.lt - internetiniame tinklapyje esanti elektroninė parduotuvė, kurioje Pirkėjas gali pirkti Pardavėjo siūlomas prekes. 
1.3. Pardavėjas – įsteigta pagal Lietuvos Respublikos įstatymus UAB "SEDUM KOMPIUTERIAI", juridinio asmens kodas 135785469, buveinės adresas Jurbarko g. 2A Kaunas, Lietuvos Respublika, klientų aptarnavimo linijos numeris +37062040440, elektroninio pašto adresas info@asusshop.lt, internetiniai adresai  https://asusshop.lt/ 
1.4. Pirkėjas – asmuo, atitinkantis šių Taisyklių 2.2. punkte numatytus reikalavimus ir įsigijęs prekių Internetiniame prekybos centre, tinklalapiuose , https://asusshop.lt
1.5. Pirkimo-pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo-pardavimo sutartis, kurią sudaro prekių užsakymo paraiška, pateikta Pirkėjui ir Taisyklės su vėlesniais pakeitimais ir papildymais. 

2. Bendrosios nuostatos
2.1. Šia Pirkimo–pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti prekę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekę ir sumokėti už ją nustatytą pinigų sumą bei atlyginti pristatymo išlaidas, šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis. 
2.2. Pirkti Internetiniame prekybos centre turi teisę: 
2.2.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. 18 metų sulaukę asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 
2.2.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; 
2.2.3. juridiniai asmenys. 
2.3. Prekybos veikla Internetiniame prekybos centre yra vykdoma tik Lietuvos Respublikoje. 

3. Pirkėjo teisės 
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Internetiniame prekybos centre šių Taisyklių ir Internetinio prekybos centro nustatyta tvarka. 
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių Pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos Internetiniame prekybos centre, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl: 
3.2.1. garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterių programų tiekimo ir Pirkėjas pažeidė pakuotės apsaugas; 
3.3. Įgyvendindamas Pirkėjas šių Taisyklių 3.2. numatytą teisę, Pardavėjui elektroniniu paštu turi pateikti prašymą ir jame nurodyti pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį. Ši Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis "Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis". 
3.4. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama. 

4. Pirkėjo įsipareigojimai
4.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. 
4.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo per 2 darbo dienas informuoti apie tai Pardavėją. 
4.3. Pirkėjas privalo nedelsdamas atnaujinti Pirkėjo registracijos formoje pasikeitusius duomenis. 
4.4. Pirkėjas, naudodamasis Internetinio prekybos centro paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Internetiniame prekybos centre, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų. 

5. Pardavėjo teisės
5.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis pateikiamas Internetiniame prekybos centre. 
5.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Internetinio prekybos centro darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Internetiniu prekybos centru arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją. 
5.3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti Internetinio prekybos centro veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui. 
5.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2.1. ir 8.2.3 punktuose numatytą apmokėjimo būdą, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas. 
5.5. Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 8.2.2. punkte numatytą apmokėjimo būdą (grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu) Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas. 
5.6. Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 8.2.4. punkte numatytą apmokėjimo būdą (pirkti lizingu) Pardavėjas, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu ar el. paštu dėl lizingo sutarčiai reikalingų dokumentų pateikimo. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo lizingo sutarčiai reikalingų dokumentų gavimo ir Pirkėjo atskiro informavimo, jog lizingo bendrovė duoda teigiamą atsakymą dėl lizingo sutarties sudarymo su Pirkėju, dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas ar nepavyksta po kreipimosi per 3 (tris) darbo dienas gauti reikiamų dokumentu sudaryti lizingo sutartį. 

6. Pardavėjo įsipareigojimai 
6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir Internetiniame prekybos centre nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Internetinio prekybos centro teikiamomis paslaugomis. 
6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Taisyklių 9 punkte nurodytomis sąlygomis. 
6.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas. 

7. Pirkimo–pardavimo sutarties sudarymas
7.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, patvirtina "Su bendrosiomis asusshop.lt elektroninės prekybos taisyklėmis susipažinau ir sutinku". Be šio patvirtinimo užsakymo vykdymas negalimas. 
7.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo–pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma Internetinio prekybos centro duomenų bazėje. Prisiregistravęs Pirkėjas turi galimybę prisijungęs prie Internetinio prekybos centro sistemos pažiūrėti pirkimo istoriją. 

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
8.1. Prekių kainos Internetiniame prekybos centre ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais su PVM.
8.2. 
Prekių kainos bus tokios, kokios yra nurodytos internetinėje parduotuvėje. Pardavėjas deda visas protingas pastangas tam, kad užtikrintų, kad Prekių kainos, tuo metu, kai Pirkėjas pateikinėja užsakymą, būtų teisingos. Jeigu, Pardavėjas pastebi, kad Prekių kainose yra netikslumų, taikomas šių Taisyklių 8.6 punktas.
8.3. Pirkėjas gali atlikti mokėjimą už prekes vienu iš šių būdų:
8.3.1. banko pavedimu – kai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir prisijungęs prie savo internetinės bankininkystės ar nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į Internetinio prekybos centro banko sąskaitą. 
8.3.2. grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu – kai Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo (perdavimo–priėmimo) metu. Atsiskaityti grynaisiais pinigais Pirkėjas gali, jei užsakymo vertė neviršija 3000 Eur.
8.3.3. elektronine bankininkyste (bendradarbiaujant su partneriu paysera.lt UAB " Paysera LT " į.k. 300060819) – kai išankstinis apmokėjimas atliekamas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjui, turinčiam elektroninės bankininkystės sutartį, mokant už prekes šiuo būdu, elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į UAB "Paysera LTl" į.k. 300060819 banko sąskaitą. 
8.3.4. išsimokėtinai – kai Pirkėjas už prekes sumoka pagal papildomai sudarytą lizingo sutartį ir joje pateiktus mokėjimo grafikus. Pasirinkus šį mokėjimo būdą, Pirkėjas privalo pats asmeniškai priimti prekes, pateikti kurjeriui asmens tapatybę liudijantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę), pateikti kurjeriui jo kopiją, pasirašyti kurjerio pateiktoje lizingo sutartyje.
8.4. Atsiskaitydamas 8.3.1., 8.3.3 punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtaisiais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 5.4. punkte numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
8.5. Pardavėjas neatsako už mokėjimų pavedimų pagal šių Taisyklių 8.3.1 ir 8.3.3 punktus įvykdymą ir laiku įskaitymą į Pardavėjo sąskaitą.
8.6. Atsižvelgiant į tai, kad Pardavėjo internetinėje parduotuvėje pateikiamas itin platus Prekių asortimentas, nepaisant visų protingų Pardavėjo pastangų, lieka galimybė, kad dalis Prekių gali būti pateikiamos klaidingomis kainomis. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas nustato, kad pateikta Prekių kaina yra klaidinga, Pardavėjas apie tai elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu ir/arba SMS žinute) informuoja Pirkėją ir atšaukia užsakymą. Pirkėjas, norėdamas įsigyti tą pačią Prekę už teisingą kainą, ją turi užsakyti iš naujo. Pažymėtina, kad jeigu kainos klaidingumas yra akivaizdus ir Pirkėjas pagrįstai galėjo atpažinti tokį klaidingą įkainojimą, Pardavėjui nekyla pareigos parduoti Pirkėjui Prekes neteisinga (mažesne) kaina.

9. Prekių pristatymas
9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo paraiškoje nurodyti prekių pristatymo vietą. 
9.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai. Tuo atveju, kai jis asmeniškai prekių priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. 
9.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas. 
9.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus. 
9.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių. 
9.6. Prekių pristatymo metu su preke Pirkėjui taip pat yra įteikiama sąskaita-faktūra ar kitas siuntos perdavimo–priėmimo dokumentas. Pirkėjui gali būti pateiktas tik elektroninis sąskaitos-faktūros variantas užsakyme nurodytu el. paštu. Ši sąskaita-faktūra yra laikoma kartu ir prekės garantiniu lapu. 
9.7. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje ar kitame siuntos perdavimo–priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje ar kitame siuntos perdavimo–priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka. 
9.8. Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis yra lygus 4 Eur, jeigu pirkimo suma yra mažesnė kaip 200 Eur, už kiekvieną pateiktą užsakymą. Prekių pristatymas yra nemokamas, jeigu pirkimo suma yra lygi ar didesnė kaip 200 Eur, už kiekvieną pateiktą užsakymą. Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis Taisyklių 3.2., atsisako Pirkimo–pardavimo sutarties, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių siuntimo ir grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtų pinigų. Jeigu įskaitymas nepadengia viso Pardavėjo reikalavimo, t. y. Pardavėjo patirtos prekių grąžinimo išlaidos viršija grąžinamos(ų) prekės(-ių) vertę, Pirkėjas įsipareigoja per 15 dienų sumokėti Pardavėjui likusią sumą. 

10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
10.1. Kiekvienos Internetiniame prekybos centre parduodamos prekės savybės yra nurodomos prie prekės aprašyme, pateikiamame prekybos centro internetiniame tinklalapyje. 
10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetiniame prekybos centre esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių. 
10.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose. 
10.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų. 
10.5. Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų, kiekvienu konkrečiu atveju nukreipdamas Pirkėją į garantinį aptarnavimą suteikiantį centrą. 
10.6. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos. 

11. Prekių grąžinimas ir keitimas
11.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 "Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis. 
11.2. Norėdamas grąžinti prekę (es) Taisyklių 11.1. punkte nurodytais atvejais, Pirkėjas turi užpildyti prekių grąžinimo dokumentą, kuris yra Pirkėjui pageidavus atsiunčiamas elektroniniu paštu ir pateikti jį kartu su grąžinama preke(ėmis). 
11.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją Taisyklių 3.2. punkte numatyta tvarka. 
11.4. Pinigai už grąžinamas prekes pirkėjui grąžinami pavedimu į pirkėjo nurodytą sąskaitą per 3 darbo dienas. 
11.5. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų: 
11.5.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje; 
11.5.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta 
11.5.3. prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė); 
11.5.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta; 
11.5.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą Taisyklių 11.2. punkte nurodytą grąžinimo dokumentą. 
11.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos 
11.6. Negalima grąžinti šių prekių (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė): 
11.7.1. parfumerijos, kosmetikos ir tualetinius preparatus (kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 33.03 - 33.07); 
11.7.2. fotografijos ir kinematografijos prekes (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 37.00); 
11.7.3. spausdintas knygas, reprodukcijas ir kitus poligrafijos pramonės dirbinius (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 49.00); 
11.7.4. mašinas ir mechaninius įrenginius (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 84.00); 
11.7.5. elektros mašinas ir įrenginius, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatus (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 85.00); 
11.7.6. optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisus ir aparatus (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 90.00); 
11.7.7. laikrodžius (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 91.00); 
11.7.8. muzikos instrumentus (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 92.00). 

12. Atsakomybė
12.1. Pirkėjas yra atsakingas už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Užpildžius užsakymo anketoje įmonės duomenis, automatiškai prie prekės pridedama PVM sąskaita faktūra juridiniam asmeniui. Pirkėjas patvirtina, kad yra įgaliotas įmonės, kuri nurodyta jo užsakyme, užsakymo forminimui bei prekių apmokėjimui bei atsiėmimui. Pirkėjas patvirtina, kad visi asmenys nurodyti užsakymo formoje yra jo įgalioti ir gali atlikti mokėjimus bei atsiimti prekes pirkėjo vardu. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius. 
12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Internetinio prekybos centro sistema. 
12.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Internetinio prekybos centro teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Internetinio prekybos centro naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju. 
12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta. 
12.5. Jei Pardavėjo Internetiniame prekybos centre yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja. 
12.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius. 

13. Asmens duomenų apsauga
13.1. Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas gautų, tikslintų ir kitaip tvarkytų jo suteiktus asmens duomenis, asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, tiesioginės rinkodaros tikslais, Pirkėjo teisių ir teisėtų interesų apsaugos ir gynimo tikslais. 
13.2. Pardavėjo gaunami bei tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, faktinės gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, mobiliojo telefono numeris, atsiskaitymo istorija bei kiti duomenys, bei kita su išvardintais duomenimis susijusi informacija. 
13.3. Pirkėjas patvirtina, kad jis turėjo galimybę susipažinti su asmens duomenų tvarkymo sąlygomis bei turi šias teises: 
13.3.1. susipažinti su savo duomenimis bei tikrinti, kaip jie tvarkomi, ir reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius asmens duomenis. 
13.3.2. nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. 
13.4. Reikalavimus ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, Pirkėjas turi teisę išreikšti raštu arba atvykęs nurodytais adresais. 
13.5. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar / ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi Pardavėjo darbuotojai bei jo atstovai įsipareigoja saugoti Pirkėjo asmens duomenis. 
13.6. Pirkėjas patvirtina, jog buvo informuotas apie tai, kad turi teisę, patvirtinęs savo asmens tapatybę, susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų, nenurodydamas nesutikimo motyvų, nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, turi teisę, nurodydamas nesutikimo motyvus, nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia Pardavėjas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami jo asmens duomenys. 

14. Baigiamosios nuostatos
14.1. Visi vienos Šalies pranešimai kitai Šaliai turi būti pateikti raštu. Šalys susitaria, kad pranešimai išsiųsti kitai Šaliai elektroniniu paštu taip pat prilyginami rašytinės formos pranešimams. Gautas pranešimas elektroniniu paštu laikomas tada, kai po jo išsiuntimo praėjo 96 valandos 
14.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravęs Pirkėjas bus informuojamas prisijungimo Internetiniame prekybos centro sistemoje metu ir, norėdamas apsipirkti šiame internetiniame prekybos centre, privalės iš naujo akceptuoti modifikuotas Taisykles. 
14.3. Pirkėjas registruodamasis Internetiniame prekybos centre sutinka, kad juo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu, nenurodydamas savo nesutikimo motyvų, nesutikti, kad jo asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų tiesioginės rinkodaros tikslu. Pirkėjas sutikimą arba nesutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo išreiškia raštu elektroniniu paštu, nurodydamas savo vardą, pavardę. 
14.4. Ginčus, susijusius su Sutartimi, šalys sieks išspręsti derybų keliu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Lietuvos Respublikos teisę. 

Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą